องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ บุคลากรต้องรู้จักและเข้าใจการทำงานเป็นทีม


เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย การบรรยายที่สนุกสนาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมส์การแข่งขันเพื่อการเรียนรู้และเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม

ผู้เข้าร่วมอบรม จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติของคน ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น ลดความขัดแย้ง มีความสุขในการทำงาน ผลผลิตของงานจะดีขึ้น ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ภาคภูมิใจในองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน มีความสามัคคี และทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวม

บจก.ไทยสมุทรประกันชีวิต / กสท.เขตเหนือ / บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด อบจ.สิงห์บุรี / อบจ.นครสวรรค์ / เทศบาลตำบลสรรพยา / เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลช้างเผือก / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง / โรงแรมสันติบุรี รีสอร์ท ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ฯลฯ