ธุรกิจบริการทุกประเภท พนักงานทุกคนควรเข้าใจหลักการของการบริการที่ประทับใจ


การบริการ คือการให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร

เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

โรงแรมสปริงคฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา / โรงแรมสปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท / โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (สาขาลำพูน) / การเคหะแห่งชาติ / สปภ.กทม (10รุ่น) / โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เทศบาลตำบลแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลตำบลบ้านกลาง / อบต.บ้านปง ฯลฯ