หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559