หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ /การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 13 กันยายน 2559