หัวข้อ การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
รร.เอเชีย ราชเทวี กทม.
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 - 6 ตุลาคม 2559