หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน/ ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ / จัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒาบุคลิกภาพ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
วันที่ 7 มกราคม 2556 - 8 มกราคม 2556