หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 26 มกราคม 2556