หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทีมงานที่มีความสุข / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ
วันที่ 28 มกราคม 2556 - 29 มกราคม 2556