หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การเป็นพิธีกร / ฝึกพูดโน้มน้าว พูดจูงใจ/ การเป็นพิธีกร การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 20 กุมภาพันธ์ 2556