หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน/ การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559