หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ /การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ /การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 - 30 พฤษภาคม 2556