หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / การพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานี เขต 1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 - 13 กรกฎาคม 2556