หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานการเคหะแห่งชาติ
วันที่ 27 สิงหาคม 2556