หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร
สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 - 18 สิงหาคม 2559