หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นพิธีกร เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน
วันที่ 22 กันยายน 2556