หัวข้อ กระบวนการฝึกอบรมและการบริหารงานฝึกอบรม / หลักการเขียนโครงการ ทักษะการประสานงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 - 19 ตุลาคม 2556