หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและประสานงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ณ โรงแรมอิมพิเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เพชรบูรณ์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556