โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556