หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร
สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559