หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกพูดไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ
ผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 - 14 พฤศจิกายน 2556