หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ
ผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 - 21 พฤศจิกายน 2556