หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบปฏิภาณ การพัฒนาบุคลิกภาพฯลฯ
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556