หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน )
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2559