หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559