หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559