หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ/ การเป็นพีธีกร
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 27 ธันวาคม 2559