หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / หลักการทำ PowerPoint / เทคนิคการนำเสนอ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2560 - 16 มีนาคม 2560