หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร
สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
วันที่ 6 กันยายน 2559 - 8 กันยายน 2559