หัวข้อ ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560