ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
วันที่ 13 มกราคม 2559