หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2559