หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / ศิลปะการสื่อสาร ฯลฯ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 - 19 พฤษภาคม 2559