หลักสูตร "การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ"

อบรม 3 วัน ปฏิบัติ 6 รอบ

โปรแกรมอบรมหลักสูตร "การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ"