ประวัติด้านการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 112 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ รุ่น 2 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • เป็นสมาชิกฝึกการพูดสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย พูด 5 ครั้งล่าสุด ได้แชมป์ 4 ครั้ง
 • ผ่านการอบรม กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนานการ รุ่น 1 และรุ่น 2 อาจารย์อนันท์ หารวัง
 • ผ่านคอร์สการเรียนรู้ อาจารย์บัณฑิต อึ่งรังษี

ประสบการณ์การทำงาน

 • วิทยากร ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • ปัจจุบัน รับราชการกองทัพเรือ
 • โครงการพัฒนาบุคลากร บ.เพด มาร์ แค
 • โครงการพัฒนาบุคลากร บ.Koomy Friendship
 • โครงการพัฒนาบุคลากร การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • โครงการพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เทศบาลแหลมฉบัง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Google classroom หน่วยพัฒนาครู โรงแรมอัญชาลีน่า
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Google classroom หน่วยพัฒนาครู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Google classroom หน่วยพัฒนาครู โรงแรม H5
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Google classroom หน่วยพัฒนาครู โรงแรมบาซาร์ แบงค์คอก
 • โครงการพัฒนาบุคลากร กระทรวงแรงงาน โรงแรมโซฟิเทล ระยอง
 • พัฒนาบุคลากร กระทรวงแรงงาน โรงแรม Novotel ระยอง
 • อบรมครู กับบริษัท แมกซิม่า
 • อบรมหลักสูตร การเขียนบทความตีพิมพ์ สำนักงานวิจัยแห่งประเทศไทย

อุทิตย์ วิลาศรี

บรรยากาศการอบรม

อาจารย์อุทิตย์ วิลาศรี