อีคิว (Emotional Intelligence) คือความสามารถในการรับรู้ และจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นอย่างเหมาะสม คนที่มีอีคิวสูงจะเป็นที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

E.Q. คือ คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ ซึ่งมีผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และองค์กร

ทำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเห็นอก เห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตรเป็นการบรรยายที่สนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และมีส่วนร่วมตลอดเวลา ซึ่งเนื้อหาที่สำคัญโดยสรุป มีดังนี้ ความหมายของ E.Q. / ลักษณะของคนที่มี E.Q. ดี / E.Q. กับการทำงาน / การพัฒนา E.Q.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ / โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ / สำนักงานจังหวัดลำพูน โรงแรมเวียงอินทร์ / สภ.ศรีสำโรง / เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี ฯลฯ