หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 ตุลาคม 2559