เป็นหลักสูตรที่จะสร้างพลัง เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ


เพื่อให้มีเป้าหมายในการทำงาน รักงานที่ทำ รักเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว

ทำให้เกิดความคิดและทัศนคติที่ดีในเชิงบวก

หลักสูตร "ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ