หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

รู้จักศิลปะการเป็นผู้นำ หลักการบริหารงาน บทบาทหน้าที่สำคัญของผู้นำ การจัดลำดับงาน
การบริหารคนสมัยใหม่ อำนาจที่ ทำให้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การเป็นผู้นำ (Leadership) ลักษณะของผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ซึ่งหัวหน้างาน จะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง


บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด/บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์)จํากัด/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่/บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1/หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง/บริษัท โฮย่า กลาสดิสก์ (ประเทศไทย) จำกัด/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค3 ชลบุรี ฯลฯ