หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

รู้จักศิลปะการเป็นผู้นำ หลักการบริหารงาน บทบาทหน้าที่สำคัญของผู้นำ การจัดลำดับงาน
การบริหารคนสมัยใหม่ อำนาจที่ ทำให้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การเป็นผู้นำ (Leadership) ลักษณะของผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ซึ่งหัวหน้างาน จะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง


หน่วยงานของท่าน มีหัวหน้าแบบนี้บ้างไหม?


1. ไม่รู้บทบาทหน้าที่
2. มีท่าทีไม่เหมาะสม
3. ชมลูกน้องไม่เป็น
4. สื่อสารไม่รู้เรื่อง
5. มอบหมายงานสะเปะสะปะ
6. ไม่รู้วิธีสอนงานลูกน้อง
7. ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
8. ไม่รู้วิธีวางแผน
9. แก้ปัญหาไม่ถูกจุด
10. คิดลบ ไม่กระตือรือร้น


👨‍⚕ภาวะผู้นำสำคัญมาก หัวหน้าเป็นอย่างไร ลูกน้องจะเป็นอย่างนั้น

😊อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆลุกลาม กลายเป็นบ่อนทำลายองค์กร และฉุดผลประกอบการ


หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ
บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด/บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์)จํากัด/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่/บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1/หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง/บริษัท โฮย่า กลาสดิสก์ (ประเทศไทย) จำกัด/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค3 ชลบุรี ฯลฯ


หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน /ศิลปะการเป็นผู้นำ /
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ /leadership /พัฒนาศักยภาพของผู้นำและผู้บริหาร
leadership management / leadership training / leadership skill