หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสื่อสารภายในองค์กร/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาโรจนะ)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559