หลักสูตรโอดี / Organization Development (OD) / กิจกรรมโอดี

เป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร


โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข

กิจกรรมOD มีการละลายพฤติกรรม สันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หจก. โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2/ โรงแรมรวี วารี รีสอร์ท แอนด์สปา (3 รุ่น)/ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) / สสจ.สุราษฎร์ธานี / สสจ.แพร่ / โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์ / โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง / โรงพยาบาลขุนตาล / โรงพยาบาลพรานกระต่าย / โรงพยาบาลวังชิ้น / โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติน่าน / เทศบาลตำบลวัดสิงห์ / สพป.สมุทรปราการเขต 1 / โรงเรียนใบบุญลำพูน เทศบาลตำบลแม่เหียะ / เทศบาลตำบลสันปูเลย / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ฯลฯ