เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรี ต้องมีองค์ความรู้ ไว้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา ถ้าองค์กรใดหยุดนิ่ง เท่ากับถอยหลัง

เนื้อหาหลักสูตรทันสมัย ปรับปรุงใหม่ตลอดเวลา

เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งของธุรกิจยุคใหม่

หลักสูตร การตลาดยุคใหม่ มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

 • แนวคิดใหม่ๆ ทางการตลาด
 • IMC
 • MARKETING MIX
 • กลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่
 • ธรรมชาติของลูกค้า
 • ความต้องการของลูกค้า
 • ความคาดหวังของลูกค้า
 • เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
 • การสร้างทีมงาน
 • คุณสมบัติของพนักงานขายแบบมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการขาย
 • เทคนิคการปิดการขาย
 • การสร้างการบริการที่ประทับใจ
 • ฯลฯ