นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556