หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
International Justice Mission
วันที่ 21 มีนาคม 2556 - 22 มีนาคม 2556