หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการนำเสนอ / การระดมสมอง / เทคนิคการประชุม
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 16 สิงหาคม 2556