สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 ธันวาคม 2556