หัวข้อ เรื่องที่น่าสนใจ การสร้างแรงบันดาลใจ พูดอารมณ์ขัน การพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ
วันที่ 10 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559