ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม

  • จบหลักสูตร Self-healing process เยียวยาตนเองด้วยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล (หลักสูตร 2 ปี)
  • จบหลักสูตร Mandala: Self-awareness
  • จบหลักสูตร Acceptance and Commitment Therapy
  • จบหลักสูตร Satir และศิลปะบำบัด
  • จบหลักสูตร NLP โปรแกรมจิตใต้สำนึก อาจารย์อนันท์ หารวัง
  • จบหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ประสบการณ์การทำงาน


ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ

บรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ