บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร พูดจูงใจ / การนำเสนอ / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
15 - 17 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร พูดจูงใจ / การนำเสนอ / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่น 50
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
12 - 14 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
5 - 6 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กิจกรรม WALK RALLY
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
1 - 2 ธันวาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด
29 พฤศจิกายน 2557 -

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 4
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม.
25 - 27 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. การพูดโน้มน้าวพูดปลุกใจพูดอารมณ์ขัน การเป็นพิธีกร และเทคนิคการนำเสนอ ฯลฯ
การพูด Advance รุ่นที่ 48
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
22 - 23 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ การพูดโน้มน้าวพูดปลุกใจพูดอารมณ์ขัน การเป็นพิธีกร และเทคนิคการนำเสนอ ฯลฯ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 3
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม.
10 - 12 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดจูงใจ  เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 1
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร
29 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดจูงใจ เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร กทม.
27 - 29 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 45
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
24 - 26 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ
ทีมงานที่มีความสุข
บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
11 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Dovelopment (OD)
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตุลาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 42
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
26 - 28 กันยายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นหนึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
20 - 21 กันยายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด การบริการที่ประทับใจ / การให้บริการทางโทรศัพท์ / การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
14 กันยายน 2557

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / การให้บริการทางโทรศัพท์ / การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
12 กันยายน 2557

หัวข้อ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สถานสงเคราะห์คนชรา วัยทองนิเวศน์ E.Q. ดีมีความสุข / พลังคิดบวก / 40 วิธีที่ทำให้มีความสุขทุกๆ วัน / ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
ใช้ชีวิตสูงอายุแบบมีคุณค่า
สถานสงเคราะห์คนชรา วัยทองนิเวศน์
8 กันยายน 2557

หัวข้อ E.Q. ดีมีความสุข / พลังคิดบวก / 40 วิธีที่ทำให้มีความสุขทุกๆ วัน / ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาบุคลิกภาพ / มารยาทในการรับประทานอาหาร / เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 กันยายน 2557

หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ / มารยาทในการรับประทานอาหาร / เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / กิจกรรม work shop / sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing
สอนการตลาดยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการแข่งขันเสรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
2 กันยายน 2557

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / กิจกรรม work shop / sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing

บริษัท นีโอเท็กซ์อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) /บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท นีโอเท็กซ์อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) /บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด
30 - 31 สิงหาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

 ธรรมชาติของคน /การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development : OD สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
27 - 28 สิงหาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การบริการที่ประทับใจ และพลังสู่ความสำเร็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
23 สิงหาคม 2557

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักการมีส่วนร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
22 สิงหาคม 2557

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาองค์กร เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
21 สิงหาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ / การเป็นพิธีกร / เทคนิคการสร้างบรรยากาศ การเตรียมการสำหรับพิธีเปิดและปิดการอบรม / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
เทคนิคการเป็นพิธีกร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
31 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ / การเป็นพิธีกร / เทคนิคการสร้างบรรยากาศ การเตรียมการสำหรับพิธีเปิดและปิดการอบรม / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
25 - 27 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก  การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
22 กรกฎาคม 2557 - 23 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ธรรมชาติของคน /การบริการที่ประทับใจ /พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
21 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การบริการที่ประทับใจ /พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ทีมงานที่มีความสุข และการบริการที่ประทับใจ" รุ่นที่2
โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง
20 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ลำพูน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ลำพูน
19 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ทีมงานที่มีความสุข และการบริการที่ประทับใจ รุ่นที่ 1
โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง
17 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการเป็นผู้นำ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การมอบหมายงาน / การสอนงาน  พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
Managerial Empowerment
บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด
15 - 16 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการเป็นผู้นำ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การมอบหมายงาน / การสอนงาน พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ

เทศบาลตำบลไชยปราการ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
เทศบาลตำบลไชยปราการ
12 - 13 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ

บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด
21 มิถุนายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 38
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
18 มิถุนายน 2557 - 20 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
เรียนการสร้างแรงจูงใจในการทำงานในสภาพการแข่งขันด้านการตลาดที่รุนแรง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
12 มิถุนายน 2557

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การประชุมสภา / ศิลปะการเป็นผู้นำ
การบริหารจัดการท้องถิ่น / สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่
หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา
11 มิถุนายน 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การประชุมสภา / ศิลปะการเป็นผู้นำ

บริษัท เอไอเอ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลังคิดบวก / เทคนิคการสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
คิดบวกเปลี่ยนชีวิต
บริษัท เอไอเอ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
28 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ พลังคิดบวก / เทคนิคการสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 37
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
21 - 23 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
19 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร วิทยากรกระบวนการ / การเขียนโครงการ / การนำเสนอ / Mind Map
การพัฒนาเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Smart Officer" เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 5
6 - 8 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร วิทยากรกระบวนการ / การเขียนโครงการ / การนำเสนอ / Mind Map

 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานและการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2557
21 - 23 เมษายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้บริหารสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
7 เมษายน 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
31 มีนาคม 2557

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) พลังคิดบวก และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
27 มีนาคม 2557

หัวข้อ พลังคิดบวก และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เชียงใหม่อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเจอร์รอล รีสอร์ท ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การสื่อสารภายในองค์กร / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เชียงใหม่อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเจอร์รอล รีสอร์ท
24 - 25 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การสื่อสารภายในองค์กร / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
องค์กรแห่งความสุข : สนุกกับงาน สำราญกับออฟฟิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ  การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.7 สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7
14 - 15 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
11 มีนาคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อบรมให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 53 แห่ง ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อบรมให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 53 แห่ง
28 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
26 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
25 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โดย ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การพัฒนาบุคลิกภาพ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ
โดย ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม
18 - 19 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การพัฒนาบุคลิกภาพ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อำเภอแม่สะเรียง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี รุ่นที่ 2
อำเภอแม่สะเรียง
12 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ

อำเภอแม่สะเรียง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี รุ่นที่ 1
อำเภอแม่สะเรียง
11 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
28 มกราคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
11 - 12 มกราคม 2557

หัวข้อ หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเขียนโครงการ / การทำ Mind Map / การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิทยากรกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก
11 - 15 มกราคม 2557

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเขียนโครงการ / การทำ Mind Map / การพัฒนาบุคลิกภาพ