🌳 หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ

✅ ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง
✅ ต้องสร้างให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี
✅ ต้องรู้จัการทำงานเป็นทีม
✅ สร้างจิตสำนึกในการบริการที่เป็นเลิศ
✅ การพัฒนาบุคลากรจึงสำคัญอย่างยิ่ง


หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร

      โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข

      กิจกรรมOD มีการละลายพฤติกรรม สันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


หลักการและเหตุผล

1. ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน ที่สำคัญต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีความสุข

2. สิ่งแรกควรจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้รับบริการ เพื่อให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

3. การทำงานร่วมกัน ถ้าไม่มีความรักความสามัคคี หรือ ขาดการทำงานเป็นทีม มีผลทางด้านความสุขและประสิทธิภาพของงานและความสำเร็จขององค์กร ทีมเวิร์คที่ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ถ้าองค์กรนั้นๆมีบุคลากรมีความเป็นทีมหรือ ทีมเวิร์ค สามัคคี รักใคร่ ร่วมใจกัน งานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

4. การบริการที่เป็นเลิศ เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในทุกองค์กร เพราะถ้าบุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการแล้ว ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะมีความสุข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และความศรัทธาขององค์กรนั้นๆ

5. องค์กรใด ถ้ามีบุคลากรที่รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน จะทำงานอย่างมีความสุข และมีผลดีต่อผู้ให้บริการ จะได้รับความชื่นชม จากผู้รับบริการ มีผลต่อประสิทธิภาพของงานและทำงานอย่างมีความสุข ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จ


หัวข้อการอบรม

👉 การบริการที่ประทับใจ
👉 การทำงานเป็นทีม
👉 การสื่อสาร
👉 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
👉 EQ เพื่อความสำเร็จของคนและงาน“พรสวรรค์อาจจะทำให้ชนะเกมหนึ่งได้
แต่ความฉลาดและการทำงานเป็นทีมเท่านั้นที่จะทำให้ได้แชมป์”

Michael Jordan

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

โดยอาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

✔️ รับสอนแบบ in-house
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

Organization Development [OD] กิจกรรมโอดีเพื่อพัฒนาบุคลากร อบรมพนักงานและบุคลากร ได้ความรู้แน่น ๆ จากประสบการณ์จริง นำไปใช้ได้ทันที เกมนันทนาการพัฒนา ไหวพริบ (Aptitude) และทัศนคติ (Attitude)

SERVICE MIND การบริการที่ประทับใจและเป็นเลิศ ถูกใจลูกค้า ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร ไม่ว่าลูกค้าหรือบุคลากรคือบุคคลสำคัญต่อองค์กร

TEAM BUILDING ทีมบิ้วดิ้ง อบรมการทำงานเป็นทีม สร้างทีมเวิร์ค สร้างทีมให้เป็นหนึ่ง สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร อบรมให้พนักงาน หรือ หัวหน้างาน ให้คิดบวก มองเป้าหมาย คิดถึงส่วนรวม เพราะบุคลากรคือส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อองค์กรที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างการบรรยาย

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร OD
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข OD
อบรมโอดี หลักสูตร OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สัมนา การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรโอดี กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม
อบรม สัมมนา OD สาธารณสุข
การเสริมสร้างศักนภาพบุคลากร หลักสูตรโอดี กิจกรรม OD

หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร


ความคิดเห็นผู้เข้าอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลคลองไผ่ จ.นครนายก

"งบประมาณมา ศักยภาพมี พร้อมพัฒนาไปด้วยกัน"

คุณสงวนศักดิ์ ไม่ย่อท้อ (facebook)

"ชอบจังเลย แค่เห็นภาพที่ทุกมีแต่หัวเราะสนุกสนาแบบนี้ 😆"

คุณรัตตินันท์ สมศรี (facebook)

"ขอบคุณ..ความรู้ใหม่ๆ สนุกมากค่ะ วันนี้ได้ความรู้เยอะมากค่ะ"

คุณนพวรรณ์ อินทิรา (facebook)

"ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ"

คุณ อัญชลี สกุลไพศาล (facebook)

"ขอบคุณมากเลยค่ะ ชีวิตคิดบวก"

คุณ การเดินทาง ของเรา (facebook)

"ได้ความรู้ และสนุกมากๆค่ะ"

คุณ นันทวรรณ บุรีวงศ์วัฒนะ (facebook)

"ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ"

คุณ Khun Noo Pornthip (facebook)

"ยอดเยียมครับ... ได้ความรู้"

คุณ Juggaphun Payommai (facebook)

โครงการสัมมนาบุคลากร (OD)
การเสริมสร้างค่านิยม
"คนสวนดอก"
งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ สังกัดฝ่ายพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"ประทับใจวิทยากรมากครับ ได้ความรู้มาก เข้าใจง่ายครับ ถ้ามีโอกาสหน้าอยากเข้าอบรมกับอาจารย์อีกครั้ง เพราะสนุกมาก ขอขอบพระคุณมากที่มาให้ความสุข ได้หัวเราะ"

กิตติพงษ์ พาศิประภาพิพัฒน์

"พึงพอใจมากกับความรู้ที่ให้ เนื้อหานี้มีประโยชน์กับการทำงาน"

วัลดี บุญแร่

"อยากให้จัดสัมมนาในรูปแบบนี้บ่อยๆ ค่ะ"

ไกรวรร กาพันธ์

"ประทับใจมากค่ะ อยากมาร่วมสัมมนาอีก"

อัมพร บัวคำซาว

"ชอบการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ไม่ง่วง มีความรู้เพิ่มมาก"

รำไพ เตมิยะ

"ประทับใจ รู้สึกมีความสุข รู้สึกโชคดีค่ะ"

พีระณัฐ กันทะวงศ์

"สนุกสนาน และได้สาระความรู้ด้วย วิทยากรเก่งมากค่ะ รู้สึกประทับใจมาก"

พวงเพชร

"ได้ความรู้ ความสนุกสนาน ข้อคิดเตือนใจ การทำงานได้มาก สิ่งสำคัญคือ มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาก"

ดาราวรรณ ศิระกมล

"ประทับใจ สุขใจ อยากให้มีอีก ได้ความรู้มาก"

วราภรณ

"ชอบค่ะ เกินความบรรยาย"

ปิยพร ม่วงสวัสดี

"ประทับใจมากกับสถานที่ วิทยากร และระยะเวลาในการจัดสัมมนา"

เกษศิริ พิทักษ์กิตติกร

"เนื้อหา ข้อมูลที่ท่านวิทยากรนำมาพูด เป็นข้อมูลที่ดี และวิธีการนำเสนอดีมาก ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้"

แสงอรุณ ศรีสุวรรณ

การเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

"หัวข้อการอบรมดีมาก สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง ท่านวิทยากรเป็นมืออาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยไม่เบื่อ"

สุดาพร เหล็กชุมภู

"การบรรยายไม่น่าเบื่อ มีแทรกมุขตลอดให้หัวเราะตลอด พอดีกำลังย้ายงานใหม่ จะทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการอย่างดี และเหมาะสม"

เนตรพิศ คำฮ้อย

"มีความสุข สนุกสนานในการรับฟัง"

จิตเมตต์ จำรัส

"ประทับใจมาก สนุก คลายเครียด คำคม ได้ข้อคิด"

รนัญชนก พรหมณี

"ได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะมาก และจะนำไปใช้ในการทำงานและในชีวิตครอบครัว"

ลัดดา อภิธนัง

"ชอบ สนุกมาก ได้รับความรู้เท่าที่จะปรับกับการทำงานและที่บ้าน ได้ความคิดดีๆ กับชีวิตของตนเอง และครอบครัว"

บงกชมาศ พลเหิม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนา การพัฒนาองค์กร (OD) ปี 2554
"คนสวนดอก"
บุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ สังกัดฝ่ายการพยาลบาล คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"อาจารย์มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน ได้เนื้อหาสาระ ไม่เครียด"

สมศรี บุญยงค์

"ลักษณะการพูดของวิทยากร เร้าใจ ไม่เบื่อหน่าย"

จิราภรณ์ ธรรมสรางกูร

"มีประโยชน์มาก มีความสุขมาก หัวเราะจนน้ำตาเล็ด น้ำตาไหล ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต ทั้งด้านงาน และเรื่องครอบครัว ขอชื่นชมวิทยากร"

จิราพร ข่ายสุวรรณ

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร"
หจก.ลิ้มพงหลี วิทยุ-โทรทัศน์

"เป็นการอบรมที่ได้ความรู้มากมาย อาจารย์สอนแบบสนุกสนานมาก อาจารย์ทำให้คนที่อยากจะตบกันมาก พูดดีกันได้ และอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อย่างเราเคยผ่านการอบรมมาหลายบริษัท ไม่สนุกเท่านี้เลย สู้ๆ สู้ตาย !!"

คุณธวัชชัย นาเสงี่ยม

"ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้ามานั่งฟังการอบรมของอาจารย์ รู้สึกว่ามันทำให้ผมอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรม และการกระทำบางอย่าง ของตัวผมเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้"

คุณนฤดล ทองโคตร

"รู้สึกได้ความคิดหลายอย่าง ทั้งในสิ่งที่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนความคิด แต่พอได้มาฟังอบรมแล้ว มันทำให้กระจ่างขึ้น"

คุณพัสกร สุขสวัสดิ์

"ได้ความรู้มากในด้านความคิดในหลายๆเรื่อง นำมาใช้กับชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตัวเราเอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น กล้ามองหาจุดด้อยตัวเองมาเปลี่ยนตัวเอง"

คุณอุษิกัญญา ภักดีกุล

"เป็นกันเอง สนุกสนาน แฝงด้วยเนื้อหาสาระหลายอย่าง เป็นตัวอย่างความคิดที่ควรนำไปปฏิบัติตาม อยากให้มีการจัดสัมมนาครั้งต่อไป"

คุณนิติยา ประดับศรี

"รู้สึกประทับใจมาก ได้ความรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมและไม่รู้สึกเบื่อ และที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ครอบครัว หรือสังคมทั่วไป"

คุณมณีรัตน์ นิดใหม่

หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตรการบริการลูกค้า / อบรมการบริการที่เป็นเลิศ / การทำงานเป็นทีม / Team work / การบริการที่ประทับใจ
หลักสูตร Service Mind / อบรมการบริการด้วยใจ / อบรมการทำงานเป็นทีม / อบรมการทำงานเป็นทีม

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เป็นกิจกรรมที่ดี ที่หน่วยงานควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมโอดี organization development (od) จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ มีความรัก ความสามัคคี รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น ทำให้ติดต่อประสานงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ลดความขัดแย้ง ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข


หลักสูตรโอดี / Organization Development (OD) / กิจกรรมโอดี / พัฒนาศักยภาพบุคลากร / ประสบความสำเร็จ / มีความสุข / สร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน / ทีมเวิร์ค / การสื่อสาร / พัฒนาบุคลิกภาพ / พลังคิดบวก / เสริมสร้างศักยภาพ / ความสามัคคี / หลักสูตรการบริการลูกค้า / อบรมการบริการที่เป็นเลิศ / การทำงานเป็นทีม / Team work / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนาบุคลากร / องค์กรที่มีความสุข
service mind / การบริการที่เป็นเลิศ / การสร้างทีม / อบรมการทำงานเป็นทีม / ทีมบิ้วดิ้ง / สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร / คิดบวก / องค์กรที่ประสบความสำเร็จ / พัฒนาบุคลากร / การพัฒนาศักยภาพบุคลากร / กิจกรรม team building / กิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค / อบรมพนักงาน / เกมนันทนาการ / อบรมการบริการให้พนักงาน / อบรมเป็นทีม / เทคนิคการทำงานเป็นทีม / อบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน / หลักสูตรการบริการที่ประทับใจ / อบรมบุคลากร / การสร้างทีมขาย / สร้างทีมในองค์กร / สร้างทีมให้สำเร็จ / ทีมงานที่มีความสุข / สร้างทีมเวิร์ค / Team challenge / สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ / ทำทีมบิ้วดิ้ง / Success team / รับจัดสัมมนาทำทีม / สร้างทีมให้เป็นหนึ่ง / สุดยอดทีมงาน / สัมมนาสร้างทีม / อบรมการสร้างทีม / สร้างทีมให้แข็งแกร่ง / สร้างทีมให้มีพลัง / สัมมนาทำงานเป็นทีม