กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice-breaking) สัมมนานอกสถานที่ (outing) การสร้างทีม (Teamwork) กิจกรรมทีมบิวดิ้ง (Team Building) เสริมสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักความสามัคคี นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อทำงานอย่างไรให้มีความสุข เสริมสร้างสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กร ฝึกการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

🌳 หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ

✅ ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง
✅ ต้องสร้างให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี
✅ ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม
✅ สร้างจิตสำนึกในการบริการที่เป็นเลิศ
✅ การพัฒนาบุคลากรจึงสำคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร

      มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการสร้างทีมในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข สร้างทีมให้มีพลัง สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ (Success team)

      กิจกรรม OD มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค สันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

✔️ รับสอนแบบ in-house

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

“พรสวรรค์อาจจะทำให้ชนะเกมหนึ่งได้
แต่ความฉลาด และการทำงานเป็นทีมเท่านั้นที่จะทำให้ได้แชมป์

Michael Jordan

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

โดยอาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร


สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ทำไมต้องทำ Team building?

      1. ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน ที่สำคัญต้องอบรมพนักงาน อบรมบริการเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่องค์กรที่มีความสุข

      2. สิ่งแรกควรจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้รับบริการ เพื่อให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

      3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เสริมสร้างความรักความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ด้วยสัมมนาสร้างทีม มีผลทางด้านความสุข และความสำเร็จขององค์กร หากองค์กรนั้น ๆ มีบุคลากรที่มีความเป็นทีมหรือ ทีมเวิร์ค สามัคคี รักใคร่ ร่วมใจกัน งานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

      4. การบริการที่เป็นเลิศ เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในทุกองค์กร เพราะหากบุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการแล้ว ผู้ให้บริการและลูกค้าจะมีความสุข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และความศรัทธาขององค์กรนั้น ๆ การบริการมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมันต่อลูกค้า

      5. องค์กรใด ถ้ามีบุคลากรที่รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน มีการฝึกอบรมพนักงาน จะทำงานอย่างมีความสุข และมีผลดีต่อลูกค้า จะได้รับการชื่นชมจากลูกค้า มีผลต่อประสิทธิภาพของงาน ทำงานอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

      Organization Development [OD] หลักสูตรโอดีเพื่อพัฒนาบุคลากร อบรมบุคลากร ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง นำไปใช้ได้ทันที เกมนันทนาการพัฒนา ไหวพริบ (Aptitude) และทัศนคติ วิทยากรสนุก(Attitude)

      SERVICE MIND อบรมบริการ หลักสูตรการบริการที่ประทับใจและเป็นเลิศ ถูกใจลูกค้า ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร ไม่ว่าลูกค้าหรือบุคลากรคือ บุคคลสำคัญต่อองค์กร

      TEAM BUILDING ทีมบิ้วดิ้ง อบรมการทำงานเป็นทีม กิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค สร้างทีมให้เป็นหนึ่ง สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร อบรมให้พนักงาน หรือ หัวหน้างาน ให้คิดบวก มองเป้าหมาย คิดถึงส่วนรวม เพราะบุคลากรคือส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อทีมงานที่มีความสุข และสร้างทีมให้เป็นหนึ่ง


DREAM TEAM การทำงานเป็นทีม

อบรมการทำงานเป็นทีม จัด TEAM BUILDING มีความสุขในการทำงาน สร้าง TEAM WORK ความรักสามัคคีในองค์กร

      องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ บุคลากรต้องรู้จักและเข้าใจการทำงานเป็นทีม เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย การบรรยายที่สนุกสนานเกี่ยวกับจิตวิทยาในองค์กร เพื่อพัฒนาทีมงานของท่านให้เป็นทีมงานที่มีความสุข มีพลังสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมส์การแข่งขันเพื่อการเรียนรู้และฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

      ผู้เข้าร่วมอบรม จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติของคน ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น ลดความขัดแย้ง มีความสุขในการทำงาน ผลผลิตของงานจะดีขึ้น ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ภาคภูมิใจในองค์กร สามัคคีและทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวม

การบริการที่ประทับใจ

อบรมการบริการที่เป็นเลิศ Service Mind

      การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการ/ลูกค้าก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร อบรมบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

      เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เพียงแค่หน้าร้านหรือตัวผลิตภัณฑ์อาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ การบริการของพนักงานก็สำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าและบริการ หากพนักงานบริการ มีการบริการที่ดี ลูกค้าเกิดความประทับใจและไว้วางใจใช้บริการบ่อย ๆ อาจกลายเป็นลูกค้าประจำและบอกต่อ ดังนั้น การบริการที่ดี ก็จะช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีและส่งผลต่อการเพิ่มยอดขาย

      เหมาะสำหรับ
• พนักงานบริการ เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานสปา พนักงานธนาคาร ฯลฯ
• บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องให้บริการ เช่น บุคลากรในโรงพยาบาล พนักงานสถานสงเคราะห์ ฯลฯ
• อาชีพที่ต้องติดต่อกับลูกค้า

“ธุรกิจบริการทุกประเภท พนักงานทุกคนควรเข้าใจหลักการของการบริการที่ประทับใจ

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

Work With Happiness

      ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่าน เคยเครียดหรือไม่มีความสุขในการทำงานหรือไม่ ? หากเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้ทำงานไปเครียดไป ชีวิตก็ไม่มีความสุข แต่ก็ยังต้องทำงาน แล้วจะทำงานอย่างไรให้มีความสุข ท่านสามารถพบคำตอบในการสัมมนาครั้งนี้

      อบรมทำงานอย่างไรให้มีความสุข ช่วยให้ปรับมุมมอง ทัศนคติ เพื่อให้ผู้อบรมเป้าหมายในการทำงาน รักงานที่ทำ รักลูกค้า รักเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว

     เหมาะสำหรับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจ วิธีทำงานให้มีความสุข เข้าใจเพื่อนร่วมงาน รักงานที่ทำ รักลูกค้า รักเพื่อร่วมงาน ทำให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ ทั้งในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว

“ถ้าเราสามารถทำงานอย่างมีความสุข เราก็จะมีความสุขในชีวิต”

E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน

     อีคิว (Emotional Intelligence) คือความสามารถในการรับรู้ และจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นอย่างเหมาะสม คนที่มีอีคิวสูงจะเป็นที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

      E.Q. คือ คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ ซึ่งมีผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และองค์กร ทำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเห็นอก เห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

      เนื้อหาของหลักสูตรเป็นการบรรยายที่สนุกสนาน วิทยากรสนุกทำให้ผู้เข้าอบรม จัดกิจกรรมสันทนาการ เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และมีส่วนร่วมตลอดเวลา ซึ่งเนื้อหาที่สำคัญโดยสรุป มีดังนี้ ความหมายของ E.Q. / ลักษณะของคนที่มี E.Q. ดี / E.Q. กับการทำงาน / การพัฒนา E.Q.

หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร


ตัวอย่างการบรรยาย

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร OD

ทำไมองค์กรถึงต้องทำ OD อยากให้พนักงานรักกัน กิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค

อบรม OD ได้อะไรบ้าง?
หลักสูตรโอดี การทำงานเป็นทีม อบรมการบริการ
OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสร้างทีม สร้างความรักความสามัคคีให้กับองค์กร
อย่าพึ่งทำ Team Building หรือกิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ ถ้าท่านยังไม่ได้ดูคลิปนี้!!
จัดทีมบิวดิ้ง จัดกิจกรรมสันทนาการ หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
การบริการที่เป็นเลิศ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข อบรมพัฒนาบุคลากร
อบรมพนักงานบริการ การสร้างแรงจูงใจ อบรม service mind
วิทยากร team building อบรมบริการ สัมมนาพนักงาน

อบรม OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

Team Building

อบรม OD แบบ in-house

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีม
การบริการที่ประทับใจ
การบริการที่ประทับใจ
การบริการที่ประทับใจ
การบริการที่ประทับใจ
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตรการบริการลูกค้า / อบรมการบริการที่เป็นเลิศ / การทำงานเป็นทีม / Team work / การบริการที่ประทับใจ
หลักสูตร Service Mind / อบรมการบริการด้วยใจ / อบรมการทำงานเป็นทีม / อบรมการทำงานเป็นทีม

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เป็นกิจกรรมที่ดี ที่หน่วยงานควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมโอดี organization development (od) จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ มีความรัก ความสามัคคี รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น ทำให้ติดต่อประสานงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ลดความขัดแย้ง พัฒนาพนักงาน ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข