หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ โรงแรมเพชรวารินท์ แอนด์ สปา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2556